Dotační výzvy

Výzva 2022 - podpora sportu, tělovýchovy a volného času

Žádosti lze podávat od 12.05 do 27.05. 2022

Důvodem poskytování dotací z rozpočtu MČ P14 je:

-      přinášet inovativní pohled na MČ P14 a budovat její identitu a vztah obyvatel k místu, kde žijí,

-      směřovat své aktivity do veřejného prostoru a zvyšovat jeho kvalitu,

-      pracovat se sociálně vyloučenými skupinami a skupinami ohroženými sociálně patologickými jevy,

-      budovat a rozvíjet místní komunitní život, 

-      podporovat činnost občanů směřující k rozvoji úrovně života v místě jejich bydliště, zájmu o dění v místě jejich bydliště a k sounáležitosti,

-      zajišťovat prostředí pro zdravý a celostní vývoj dětí a mládeže na území MČ P14,

-      zajišťovat pestrou nabídku jednorázových i pravidelných volnočasových aktivit pro občany MČ P14,

-      zamezit rozvoji sociálně patologických jevů na území MČ P14.

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Sport, volný čas, MA21 a globální témata
   • Sport, tělovýchova a volný čas

výzva 2022 - jednoletá podpora sociálních a návazných služeb

Žádosti lze podávat od 15.02 do 15.03. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • JEDNOLETÁ podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14
   • Jednoletá podpora - NÁVAZNÝCH SLUŽEB v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14
   • Jednoletá podpora - SOCIÁLNÍCH SLUŽEB registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách