Dotační výzvy

Výzva 2023 - jednoletá podpora sociálních a návazných služeb

Žádosti lze podávat od 15.02 do 15.03. 2023
1.       Jednoletá podpora sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Žádost lze podat na podporu těchto sociálních služeb (dle zákona o sociálních službách):
·         tísňová péče (§ 41),
·        průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42),
·        podpora samostatného bydlení (§ 43),
·        denní stacionáře (§ 46),
·        týdenní stacionáře (§ 47),
·        domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48),
·        domovy pro seniory (§ 49),
·        domovy se zvláštním režimem (§ 50),
·        raná péče (§ 54),
·        telefonická krizová pomoc (§ 55),
·        tlumočnické služby (§ 56),
·        azylové domy (§ 57),
·        domy na půl cesty (§ 58),
·        kontaktní centra (§ 59),
·        služby následné péče (§ 64),
·        sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65),·      
·        sociálně terapeutické dílny (§ 67). 
2.       Jednoletá podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14
Žádost lze podat na podporu těchto návazných služeb:
klubová činnost seniorů a osob se zdravotním postižením,
klubová činnost rodin s dětmi (mateřská a rodinná centra),
osvětové aktivity pro seniory, občany se ZP, děti a mládež, menšiny a cizince, vícegenerační setkávání podporující inkluzi osob cílové skupiny,
podpůrné aktivity pro pečující osoby,
podpora rodin v krizi,
vzdělávací aktivity pro rodiče vracející se na trh práce po rodičovské dovolené a lidi starší 50 let,
zvyšování vzdělanosti a aktivizace pracovního potenciálu cizinců a menšin,
podpora dobrovolnictví,
podpora komunitního života a multikulturního přístupu,
hospicové služby.
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • JEDNOLETÁ podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14 2023
   • Jednoletá podpora - NÁVAZNÝCH SLUŽEB v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14 2023
   • Jednoletá podpora - SOCIÁLNÍCH SLUŽEB registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2023

Výzva 2023 - víceletá podpora sociálních služeb

Žádosti lze podávat od 01.02 do 28.02. 2023
Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - dvouletý dotační program
Žádost lze podat na podporu těchto sociálních služeb (dle zákona o sociálních službách):
·        odborné sociální poradenství (§ 37 odst. 3),
·        osobní asistence (§ 39) - není určeno pro fyzické osoby,
·        odlehčovací služby (§ 44),
·        centrum denních služeb (§ 45),
·        chráněné bydlení (§ 51),
·        nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62),
·        sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65),
·        sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním handicapem („ZH“) (§ 66)
·        terénní programy (§ 69),
·        sociální rehabilitace (§ 70). 
Zařazeny budou žádosti zaměřené na tyto cílové skupiny občanů žijících na území městské části:
·        rodiny s dětmi,
·        děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením,
·        příslušníci romských sociálně vyloučených lokalit,
·        cizinci,
·        senioři,
·        občané se ZH (tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým).
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • VÍCELETÁ podpora sociálních služeb
   • Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2023-2024

Výzva 2023 - podpora kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat

Žádosti lze podávat od 09.01 do 31.01. 2023

Cílem této výzvy je:

 • přinášet inovativní pohled na MČ P14 a budovat její identitu a vztah obyvatel k místu, kde žijí,
 • směřovat aktivity do veřejného prostoru a zvyšovat jeho kvalitu,
 • pracovat se sociálně vyloučenými skupinami a skupinami ohroženými sociálně patologickými jevy,
 • budovat a rozvíjet místní komunitní život,
 • podporovat činnost občanů směřující k rozvoji úrovně života v místě jejich bydliště, zájmu o dění v místě jejich bydliště a k sounáležitosti,
 • zajišťovat prostředí pro zdravý a celostní vývoj dětí a mládeže na území MČ P14,
 • zajišťovat pestrou nabídku jednorázových i pravidelných volnočasových aktivit pro všechny občany MČ P14,
 • zamezit rozvoji sociálně patologických jevů na území MČ P14,
 • vzdělávat občany v oblasti klimatické změny a udržitelného rozvoje, se zaměřením na globální odpovědnost každého jedince, a zajištovat aktivity k tomu směřující,
 • podporovat alternativy a pilotní způsoby údržby, úspor a celkového nakládání se zdroji v rámci udržitelného způsobu života všech generací,
 • podporovat udržitelný rozvoj MČ P14 ve všech oblastech MA 21 a osvětu k udržitelnosti obecně.


Cílovou skupinou pro tento dotační program jsou občané MČ P14.

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat (program 2023)