PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Spolek Otevřená města, z.s., Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

I. Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem zpracovávaných osobních údajů je příslušná obec, které je adresována žádost podaná prostřednictvím zpracovatele.

Zpracovatelem je spolek Otevřená města z.s., se sídlem Malinovského náměstí 624/3 602 00 Brno, IČO: 05129061, zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka L 21748/KSBR.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce či zpracovatel shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů (dotazník na webových stránkách, dotazník v písemné podobě, smlouva v písemné podobě, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.).

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

V. Kategorie subjektů údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje o žadatelích o dotace, kteří využívají systém DSW2.

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro potřeby těchto příjemců:

VII. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce sám i prostřednictvím zpracovatele. Zpracování je prováděno v provozovnách zpracovatele a ve sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijali zpracovatel i správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování. Po delší dobu zpracováváme a uchováváme osobní údaje jedině tehdy, pokud jste nám k tomu udělili souhlas, nebo pokud taková povinnost plyne ze zákona.

X. Poučení o právní úpravě

Správce a zpracovatel zpracovává údaje buď se souhlasem subjektu údajů, nebo pokud zákon výslovně stanoví, že souhlas není potřeba. Podle čl. 6 odst. 1 GDPR může správce a zpracovatel i bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat údaje zejména v těchto případech:

XI. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách zpracovatele a v místě sídla zpracovatele.